Pristup informacijama

Pravo na pristup informacijama obuhvaća pravo svake fizičke ili pravne osobe na traženje i dobivanje informacije kao i obvezu vrtića da omogući pristup zatraženoj informaciji, odnosno da objavljuje informacije neovisno o postavljenom zahtjevu kada takvo objavljivanje proizlazi iz obveze određene zakonom ili drugim propisom.

Pravo na pristup informaciji se ostvaruje podnošenjem usmenog ili pisanog zahtjeva službeniku za informiranje. Poslove službenika za informiranje obavlja pedagog vrtića. Zahtjev se može uputiti osobno u sjedištu vrtića, na broj telefona 098 416 024, na e-mail bubamaracabar@hotmail.com ili poštom na adresu Narodnog oslobođenja 2, 51306 Čabar.

Vrtić će odlučiti o zahtjevu za pristup informaciji najkasnije u roku od 15 dana od dana podnošenja urednog zahtjeva.

Ponovna uporaba informacija znači uporabu informacija koju posjeduje vrtić od strane fizičkih ili pravnih osoba, u komercijalnu ili nekomercijalnu svrhu različitu od izvorne svrhe za koju su informacije nastale, a koja se ostvaruje u okviru zakonom ili drugim propisom određenog djelokruga ili posla koji se uobičajeno smatra javnim poslom.

U svrhu ponovne uporabe vrtić nema obvezu informaciju izraditi, prilagođavati ili izdvajati dijelove informacija ako to zahtijeva nerazmjeran utrošak vremena ili sredstava, niti se od vrtića može zahtijevati da nastavi ažurirati, nadograđivati i pohranjivati informacije u svrhu ponovne uporabe.
Kontakti za pristup informacijama:

Mob: 098 416 024

E-mail: bubamaracabar@hotmail.com
Adresa: Dječji vrtić Buba Mara Čabar, Narodnog oslobođenja 2, 51306 Čabar

Službenik za informiranje: Kristina Dragojević, mag.

Godisnje izvješće o pristupu informacijama za 2020.

Godisnje izvješće o pristupu informacijama za 2021.

POVJERENIK ZA INFORMIRANJE

ZAHTJEV ZA PRISTUP INFORMACIJAMA