Pedagoška dokumentacija

PEDAGOŠKA DOKUMENTACIJA

KURIKULUM VRTIĆA BUBA MARA 2020-2021

Kurikulum i Godišnji plan i program 2020 – 2021

Dječji vrtić vodi zakonom i drugim propisima utvrđenu pedagošku i zdravstvenu dokumentaciju te evidenciju o djeci.ARHIVA:

GODIŠNJE IZVJEŠĆE 2018-2019

GODIŠNJI PLAN I PROGRAM 2019-2020

KURIKULUM VRTIĆA 2019-2020

Izvješće, GPP, Kurikulum