Opći akti

OPĆI AKTI

STATUT DJEČJEG VRTIĆA BUBA MARA ČABAR

IZMJENE I DOPUNE STATUTA

PRAVILNIK O UNUTARNJEM USTROJSTVU I NAČINU RADA DJEČJEG VRTIĆA BUBA MARA ČABAR

IZMJENE I DOPUNE PRAVILNIKA O UNUTARNJEM USTROJSTVU

POSLOVNIK UPRAVNOG VIJEĆA

MJERE SIGURNOSTI I PROTOKOL POSTUPANJA U KRIZNIM SITUACIJAMA

ZAKONSKI I PODZAKONSKI AKTI

ETIČKI KODEKS

AKT O OSNIVANJU