Upravno vijeće

Dječjim vrtićem upravlja Upravno vijeće.

Upravno vijeće ima pet članova. Mandat članova Upravnog vijeća traje četiri godine.

 

Tri člana imenuje Osnivač,

jednog člana biraju roditelji korisnika usluga,

jednog člana biraju odgajatelji na Odgajateljskom vijeću.

 

Predsjednica Upravnog vijeća je Hajra Bubnić.

Predstavnik roditelja u Upravnom vijeću je Bojana Francetić.

 

Poslovnik Upravnog vijeća objavljen 19. srpnja 2021.:

POSLOVNIK UPRAVNOG VIJEĆA