Upravno vijeće

Dječjim vrtićem upravlja Upravno vijeće.

Upravno vijeće ima pet članova. Mandat članova Upravnog vijeća traje četiri godine.

 

Tri člana imenuje Osnivač,

jednog člana biraju roditelji korisnika usluga,

jednog člana biraju odgajatelji na Odgajateljskom vijeću.

 

Predsjednica Upravnog vijeća je Ksenija Petelin, prof.

Predstavnik roditelja u Upravnom vijeću je Silvija Klepac.