Natječaji

Temeljem članka 26. stavka 1. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine broj 10/97, 107/07 i 94/13), članka 50. Statuta Dječjeg vrtića Buba Mara Čabar Upravno vijeće Dječjeg vrtića  Buba Mara Čabar, objavljuje

N A T J E Č A J

za prijem radnika na radno mjesto

ODGOJITELJ/ICA  – na određeno puno radno vrijeme, 5 izvršitelja/ica

ODGOJITELJ/ICA za rad s djetetom s teškoćama u razvoju – na određeno ne puno radno vrijeme, 1 izvršitelja/ica

KUHAR/ICA –  na određeno puno radno vrijeme, 3 izvršitelja/ica

SPREMAČ/ICA – na određeno ne puno radno vrijeme, 3 izvršitelja/ica

PEDAGOG/ICA- na određeno ne puno radno vrijeme, 1 izvršitelj/ica

Uvjeti za radno mjesto  su: osim općih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa kandidati moraju ispunjavati i posebne uvjete prema  članku  24. i 25.  Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13) i Pravilniku o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću ( NN 133/97.)

 

Uz prijavu treba priložiti:

  • životopis;
  • presliku dokaza o stručnoj spremi;
  • elektronički zapis od HZMO
  • presliku dokaza o položenom stručnom ispitu;
  • uvjerenje o nekažnjavanosti za kaznena i prekršajna djela iz čl. 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju; ne starija od 6 mjeseci
  • dokaz o državljanstvu

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Pozivaju se osobe iz članka 102. stavak 1. – 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17.) da uz prijavu na natječaj dostave dokaze o ostvarivanju prava prednosti iz članka 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17.). Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843, a dodatne informacije o dokazima koji su potrebni u svrhu ostvarivanje  prednosti pri zapošljavanju, potražiti na slijedećoj poveznici: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf

Pozivaju se osobe iz članka 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13 i 152/14) dužni su se u prijavi na  natječaj pozvati na to pravo te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, uz prijavu na natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje o utvrđenom invaliditetu, odnosno drugu javnu ispravu o invaliditetu, na temelju koje se osoba može upisati u očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje, ugovor, sporazum i sl.).

Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti neposredno ili poštom  najkasnije do 29.9. 2021. do 12,00 sati bez obzira na dostavu, na adresu  Dječji vrtić  Buba Mara Čabar, Narodnog oslobođenja 2, Čabar 51306  u zatvorenoj omotnici s naznakom: NE OTVARAJ – prijava za natječaj za radno mjesto_________

Nepotpune i/ili nepravovremene prijave neće se razmatrati.
Prilikom zapošljavanja oba spola su u ravnopravnom položaju.
Obavijest o rezultatima natječaja bit će objavljeni na mrežnoj stranici vrtića.

Dječji vrtić zadržava pravo poništenja natječaja.

Odgovori