Natječaj za prijem radnika na radno mjesto

Temeljem članka 26. stavka 1. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine broj 10/97, 107/07 i 94/13), članka 50. Statuta Dječjeg vrtića Buba Mara Čabar Upravno vijeće Dječjeg vrtića Buba Mara Čabar, objavljuje 

N A T J E Č A J 

za prijem radnika na radno mjesto 

ODGOJITELJ/ICA  – na određeno puno radno vrijeme, 5 izvršitelja/ica 

KUHAR/ICA – na određeno puno radno vrijeme, 3 izvršitelja/ica 

SPREMAČ/ICA – na određeno ne puno radno vrijeme, 3 izvršitelja/ica 

PEDAGOG/ICA- na određeno ne puno radno vrijeme, 1 izvršitelj/ica 

Uvjeti za radno mjesto su: osim općih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa kandidati moraju ispunjavati i posebne uvjete prema članku 24. i 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13, 98/19 ) i Pravilniku o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću ( NN 133/97.) te Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Buba Mara Čabar.

 

Uz vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj kandidat navodi osobne podatke (ime i prezime, adresa stanovanja, broj telefona odnosno mobitel, email adresa) sa naznakom radnog mjesta na koje se prijavljuje , potrebno je priložiti dokaze o ispunjavanju formalnih uvjeta iz natječaja i to kako slijedi:

 

 • životopis,
 • dokaz o stečenoj stručnoj spremi,
 • dokaz o državljanstvu
 • dokaze o nepostojanju zapreka za zasnivanje radnog odnosa
 • dokaz o radnom iskustvu: elektronički zapis o radno pravnom statusu – ispis iz evidencije Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (ne stariji od mjesec dana).

  Kandidat koji prema posebnim propisima ostvaruje pravo prednosti, mora se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.

  Kandidat koji može ostvariti pravo prednosti sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine, broj 121/17, 98/19, 84/21), članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine, broj 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13, 98/19), članku 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine, broj 84/21) te članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine, broj 157/13, 152/14, 39/18, 32/20), dužan se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

  Da bi kandidat ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju, osoba iz članka 102. stavaka 1. – 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine, broj 121/17, 98/19, 84/21) koji u trenutku podnošenja prijave ispunjava uvjete za ostvarivanje toga prava dužni su uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja te ovisno o kategoriji koja se poziva na prednost pri zapošljavanju priložiti sve potrebne dokaze dostupne na poveznici ministarstva hrvatskih branitelja https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

  Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine, broj 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13, 98/19), uz prijavu na natječaj dužan je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje, odnosno potvrdu iz koje je vidljivo spomenuto pravo, te dokaz o tome na koji način je prestao radni odnos.

  Da bi kandidat ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju, osoba iz članka 48. stavaka 1. – 2. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine, broj 84/21) koji u trenutku podnošenja prijave ispunjava uvjete za ostvarivanje toga prava dužni su uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja te ovisno o kategoriji koja se poziva na prednost pri zapošljavanju priložiti sve potrebne dokaze dostupne na poveznici ministarstva hrvatskih branitelja https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

  Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine, broj 157/13, 152/14, 39/18, 32/20), uz prijavu na natječaj dužan je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom. Dokaz o invaliditetu smatraju se javne isprave na temelju kojih se osoba može upisati u očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom iz članka 13. navedenog Zakona.

  Na natječaj se pod jednakim uvjetima mogu javiti osobe oba spola.

  Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja natječaja.

 

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti neposredno ili poštom najkasnije do 24.2. 2022. do 12,00 sati bez obzira na dostavu, na adresu  Dječji vrtić Buba Mara Čabar, Narodnog oslobođenja 2, Čabar 51306  u zatvorenoj omotnici s naznakom: NE OTVARAJ – prijava za natječaj za radno mjesto ___________________

Nepotpune i/ili nepravovremene prijave neće se razmatrati.
Prilikom zapošljavanja oba spola su u ravnopravnom položaju.
Obavijest o rezultatima natječaja bit će objavljeni na mrežnoj stranici vrtića.

Dječji vrtić zadržava pravo poništenja natječaja.

Kandidati dokumente dostavljaju isključivi u neovjerenim preslikama i ne vraćaju se.

Izabrani kandidat bit će pozvan u primjerenom roku, a prije sklapanja ugovora o radu, dostaviti izvornike svih drugih dokaza o ispunjavanju formalnih uvjeta iz natječaja. Nedostavljanje traženih isprava smatra se odustankom od prijema na navedeno radno mjesto.

Prijavom na natječaj kandidati su izričito suglasni da Dječji vrtić Buba Mara Čabar može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka (Narodne novine, broj 42/18).

Odgovori