Kategorija "Novosti"

8lis2021

PDF verziju zapisnika preuzmite ovdje

DJEČJI VRTIĆ BUBA MARA ČABAR
NARODNOG OSLOBOĐENJA 2
51306 ČABAR

ZAPISNIK SA SASTANKA RODITELJA ODRŽANOG 6.10.2021. U TRŠĆU U 17 SATI

NAZOČNI:
1. Gradonačelnik Antonio Dražović,
2. Ravnateljica Dječjeg vrtića, Laura Turk – Resman,
3. Predsjednica Upravnog vijeća Dječjeg vrtića, Hajra Bubanić
4. Predsjednica Gradskog vijeća, Marija Gašpar,
5. Vd. pročelnica JUO Sanja Arh Fućak,
6. Prof.kineziologije, Barbara Ožbolt,
6. Professor emeritus dr.sc. Aleksandra Pejčić
7. 57 Roditelja, korisnika usluga Dječjeg vrtića

DNEVNI RED:
1.EKONOMSKA CIJENA VRTIĆA, Gradonačelnik AntonioDražović
2. IZBOR RODITELJA ZA UPRAVNO VIJEĆE DJEČJEG VRTIĆA , Ravnateljica Dječjeg vrtića Laura Turk Resman
3. SURADNJA S RODITELJIMA, Predsjednica Uv Hajra Bubnić
4. PROGRAM SPORTSKIH AKTIVNOSTI « IGROM I SPORTOM U ZDRAVO I SRETNO DJETINJSTVO» (kineziološke aktivnosti za djecu predškolske dobi) Barbara Ožbolt, prof.kineziologije i Professor emeritus dr.sc. Aleksandra Pejčić.

Ad. 1)
Nakon rasprave gradonačelnika i roditelja donosi se ZAKLJUČAK
Temeljem izračuna rashoda poslovanja izračunata je ekonomska cijena u iznosu od 2.291,11 za 10 satni program i 1.374.67 za 6 satni program. Privremeno se odgađa donošenje Odluke vezano uz visinu učešća roditelja u ekonomskoj cijeni Dječjeg vrtića Buba Mara Čabar.
Predlaže se da se uzme u obzir visina dohotka roditelja kao temelj za izračun visine učešća ili da se u proračunu preraspodjelom sredstava usmjere sredstva prema Dječjem vrtiću kako bi se financijski održalo poslovanje.
Prijedlog su podržali roditelji jer smatraju da briga i skrb o djeci imaju prioritet u odnosu na druga izdvajanja u proračunu.
Ad.2)
Ravnateljica je upoznala roditelje o izboru roditelja za Upravno vijeće Dječjeg vrtića koji je određen člankom 29.,30.,31.,32. Statuta Dječjeg vrtića Buba Mara. Član Upravnog vijeća dužan je čuvati poslovnu tajnu i druge povjerljive podatke koje doznaje u obavljanju dužnosti člana. Član koji postupi suprotno odgovoran je Vrtiću prema općim propisima obveznog prava. Za vrijeme dok obavlja dužnost člana Upravnog vijeća, ne smije koristiti ni isticati podatke o svom članstvu na način kojim bi ostvario određene pogodnosti. Predloženi su Bojana Francetić iz Gerova i Arsen Turk iz Prezida.

Nakon rasprave donosi se:

ZAKLJUČAK

Većinom glasova, dizanjem ruku roditelja, s ukupno 42 glasa izabrana je Bojana Francetić, predstavnica roditelja u Upravnom vijeću Dječjeg vrtića.

Ad.3)
Osnovna je uloga predškolskog odgoja i obrazovanja da pridonosi povoljnom cjelovitom razvoju osobnosti djeteta i kvaliteti njegova života. Ostvarenje te uloge neizvedivo je bez suradnje s roditeljima. Donosi se :
ZAKLJUČAK
Predsjednica Upravnog vijeća pozvala je roditelje na suradnju kroz otvorenu, konstruktivnu komunikaciju. Suradnja korisnika i davatelja usluga u Dječjem vrtiću je parametar procijene kvalitete same Ustanove.
Ad.4)

Ravnateljica Dječjeg vrtića prezentirala je Sportski program Dječjeg vrtića Buba Mara Čabar koji je poklonila professor emeritus dr.sc. Aleksandra Pejčić, verificiran od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja, a kojim planiramo obogatiti radovni program Dječjeg vrtića kada se zadovolje materijalni i kadrovski uvjeti. Dr.Aleksandra Pejčić u suradnji s Barbarom Ožbolt, profesoricom kineziologije prikazala je novi sportski program „Tata, mama, vježbajte sa mnom“ koji se već provodi u Gradu Rijeci.
Djeca i roditelji učestvovali su u kineziološkim aktivnostima „Tata, mama, vježbajte sa mnom“.
Sastanak je završio u 19 sati.

Tršće, 6. listopada 2021.

Zapisničar:
Kristina Zbašnik

4lis2021

POŠTOVANI RODITELJI!
RODITELJSKI SASTANAK ZA SVE RODITELJE, KORISNIKE USLUGA DJEČJEG VRTIĆA BUBA MARA ČABAR ODRŽAT ĆE SE 6. LISTOPADA 2021. ( SRIJEDA ) U 17,00 SATI U TRŠĆU – SPORTSKA DVORANA.

DNEVNI RED:
1. EKONOMSKA CIJENA REDOVNOG PROGRAMA DJEČJEG VRTIĆA BUBA MARA ČABAR – Gradonačelnik , Antonio Dražović
2. IZBOR RODITELJA ZA UPRAVNO VIJEĆE DJEČJEG VRTIĆA BUBA MARA ČABAR – Ravnateljica Dječjeg vrtića, Laura Turk Resman
3. SURADNJA S RODITELJIMA – Hajra Bubnić, Predsjednica Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Buba Mara Čabar
Planirano vrijeme 25 min
4. PROGRAM SPORTSKIH AKTIVNOSTI “ IGROM I SPORTOM U ZDRAVO I SRETNO DJETINJSTVO“ – Professor emeritus, dr.sc. Aleksandra (Muhvić) Pejčić i Barbara Ožbolt , prof. kineziologije
„Tata, mama, vježbajte sa mnom“
Planirano vrijeme kinezioloških aktivnosti 30 min

Molimo Vas da prilikom dolaska, djecu predate odgajateljima skupine i da djeca i roditelji imaju prikladnu odjeću i obuću za sportsku dvoranu ( tenisice, trenirka).
Hvala!
VESELIMO SE VAŠEM DOLASKU!

21ruj2021

Temeljem članka 26. stavka 1. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine broj 10/97, 107/07 i 94/13), članka 50. Statuta Dječjeg vrtića Buba Mara Čabar Upravno vijeće Dječjeg vrtića  Buba Mara Čabar, objavljuje

N A T J E Č A J

za prijem radnika na radno mjesto

ODGOJITELJ/ICA  – na određeno puno radno vrijeme, 5 izvršitelja/ica

ODGOJITELJ/ICA za rad s djetetom s teškoćama u razvoju – na određeno ne puno radno vrijeme, 1 izvršitelja/ica

KUHAR/ICA –  na određeno puno radno vrijeme, 3 izvršitelja/ica

SPREMAČ/ICA – na određeno ne puno radno vrijeme, 3 izvršitelja/ica

PEDAGOG/ICA- na određeno ne puno radno vrijeme, 1 izvršitelj/ica

Uvjeti za radno mjesto  su: osim općih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa kandidati moraju ispunjavati i posebne uvjete prema  članku  24. i 25.  Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13) i Pravilniku o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću ( NN 133/97.)

 

Uz prijavu treba priložiti:

 • životopis;
 • presliku dokaza o stručnoj spremi;
 • elektronički zapis od HZMO
 • presliku dokaza o položenom stručnom ispitu;
 • uvjerenje o nekažnjavanosti za kaznena i prekršajna djela iz čl. 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju; ne starija od 6 mjeseci
 • dokaz o državljanstvu

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Pozivaju se osobe iz članka 102. stavak 1. – 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17.) da uz prijavu na natječaj dostave dokaze o ostvarivanju prava prednosti iz članka 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17.). Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843, a dodatne informacije o dokazima koji su potrebni u svrhu ostvarivanje  prednosti pri zapošljavanju, potražiti na slijedećoj poveznici: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf

Pozivaju se osobe iz članka 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13 i 152/14) dužni su se u prijavi na  natječaj pozvati na to pravo te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, uz prijavu na natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje o utvrđenom invaliditetu, odnosno drugu javnu ispravu o invaliditetu, na temelju koje se osoba može upisati u očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje, ugovor, sporazum i sl.).

Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti neposredno ili poštom  najkasnije do 29.9. 2021. do 12,00 sati bez obzira na dostavu, na adresu  Dječji vrtić  Buba Mara Čabar, Narodnog oslobođenja 2, Čabar 51306  u zatvorenoj omotnici s naznakom: NE OTVARAJ – prijava za natječaj za radno mjesto_________

Nepotpune i/ili nepravovremene prijave neće se razmatrati.
Prilikom zapošljavanja oba spola su u ravnopravnom položaju.
Obavijest o rezultatima natječaja bit će objavljeni na mrežnoj stranici vrtića.

Dječji vrtić zadržava pravo poništenja natječaja.

30kol2021

PEDAGOŠKA GODINA 2021./2022.

POŠTOVANI RODITELJI!
PEDAGOŠKA GODINA 2021./2022. ZAPOČINJE 1.RUJNA 2021. /2022. MOLIMO PROČITAJTE SVE OBAVIJESTI I PRIVITKE KOJE STE OBVEZNI PRIDRŽAVATI SE DOLASKOM DJECE U VRTIĆ.

1. UGOVOR
Ugovor ste obvezni preuzeti na web.stranici te potpisanog od strane oba roditelja / skrbika predati odgojitelju u skupini 1. rujna 2021. ili prvim danom ulaska s navršene tri godine.
Ugovor preuzmite u pdf ili docx formatu.

2. LIJEČNIČKA POTVRDA
Obvezni ste dostaviti liječničku potvrdu ( NE STARIJU OD SEDAM DANA PRIJE ULASKA DJETETA U VRTIĆ) i predati odgojitelju u skupini.

3. KUĆNI RED preuzmite ovdje.

4. UPUTE ZA SPRJEČAVANJE I SUZBIJANJE EPIDEMIJE BOLESTI COVID-19 VEZANO UZ RAD PREDŠKOLSKIH USTANOVA, OSNOVNIH I SREDNJIH ŠKOLA U ŠKOLSKOJ GODINI 2021./2022. od 26.8.2021.
Upute-za-sprječavanje-i-suzbijanje-epidemije-bolesti-COVID-19-vezano-uz-rad-predškolskih-ustanova-osnovnih-i-srednjih-škola-u-školskoj-godini-2021.-2022. preuzmite ovdje

5. IZMJENE I DOPUNE SIGURNOSNO-ZAŠTITNOG I PREVENTIVNOG PROGRAMA DJEČJEG VRTIĆA BUBA MARA ČABAR preuzmite ovdje.

6. POLAZAK U VRTIĆ, DOŠAO JE I TAJ DAN

VESELIMO SE VAŠEM DOLASKU!

27srp2021

Dječji vrtić Buba Mara Čabar neće pružati usluge odgojno-obrazovnog rada u mjesecu kolovozu 2021.

Odgojno-obrazovni rad započinje  1. rujna 2021.

Ugodni praznici!

21tra2021

Temeljem članka 26. stavka 1. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine broj 10/97, 107/07 i 94/13), članka 50. Statuta Dječjeg vrtića Buba Mara Čabar Upravno vijeće Dječjeg vrtića  Buba Mara Čabar, objavljuje

N A T J E Č A J

za prijem radnika na radno mjesto

ODGOJITELJ/ICA  – na određeno puno radno vrijeme, 5 izvršitelja/ica

KUHAR/ICA –  na određeno puno radno vrijeme, 2 izvršitelja/ica

KUHAR/ICA –  na određeno ne puno radno vrijeme, 1 izvršitelja/ica

SPREMAČ/ICA –  na neodređeno puno radno vrijeme, 1 izvršitelja/ica

SPREMAČ/ICA – na određeno ne puno radno vrijeme, 2 izvršitelja/ica

Uvjeti za radno mjesto  su: osim općih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa kandidati moraju ispunjavati i posebne uvjete prema  članku  24. i 25.  Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13) i Pravilniku o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću ( NN 133/97.)

 

Uz prijavu treba priložiti:

 • životopis;
 • presliku dokaza o stručnoj spremi;
 • elektronički zapis od HZMO
 • presliku dokaza o položenom stručnom ispitu;
 • uvjerenje o nekažnjavanosti za kaznena i prekršajna djela iz čl. 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju; ne starija od 6 mjeseci
 • dokaz o državljanstvu

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Pozivaju se osobe iz članka 102. stavak 1. – 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17.) da uz prijavu na natječaj dostave dokaze o ostvarivanju prava prednosti iz članka 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17.). Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843, a dodatne informacije o dokazima koji su potrebni u svrhu ostvarivanje  prednosti pri zapošljavanju, potražiti na slijedećoj poveznici: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf

Pozivaju se osobe iz članka 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13 i 152/14) dužni su se u prijavi na  natječaj pozvati na to pravo te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, uz prijavu na natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje o utvrđenom invaliditetu, odnosno drugu javnu ispravu o invaliditetu, na temelju koje se osoba može upisati u očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje, ugovor, sporazum i sl.).

Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti neposredno ili poštom  najkasnije do 29.4. 2021. do 12,00 sati bez obzira na dostavu, na adresu  Dječji vrtić  Buba Mara Čabar, Narodnog oslobođenja 2, Čabar 51306  u zatvorenoj omotnici s naznakom: NE OTVARAJ – prijava za natječaj

Nepotpune i/ili nepravovremene prijave neće se razmatrati.
Prilikom zapošljavanja oba spola su u ravnopravnom položaju.
Obavijest o rezultatima natječaja bit će objavljeni na mrežnoj stranici vrtića.

Dječji vrtić zadržava pravo poništenja natječaja.

Natječaj u pdf formatu preuzmite ovdje.