Dokumentacija

PEDAGOŠKA DOKUMENTACIJA

GODIŠNJE IZVJEŠĆE 2018-2019

GODIŠNJI PLAN I PROGRAM 2019-2020

KURIKULUM VRTIĆA 2019-2020

Izvješće, GPP, Kurikulum

Dječji vrtić vodi zakonom i drugim propisima utvrđenu pedagošku i zdravstvenu dokumentaciju te evidenciju o djeci.

 

OPĆI AKTI

STATUT DJEČJEG VRTIĆA BUBA MARA ČABAR

IZMJENE I DOPUNE STATUTA

PRAVILNIK O UNUTARNJEM USTROJSTVU I NAČINU RADA DJEČJEG VRTIĆA BUBA MARA ČABAR

IZMJENE I DOPUNE PRAVILNIKA O UNUTARNJEM USTROJSTVU

ZAKONSKI I PODZAKONSKI AKTI

 

FINANCIJSKA DOKUMENTACIJA

 

JAVNA NABAVA

PRAVILNIK O PROVEDBI JEDNOSTAVNE NABAVE

 

ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

 

PRISTUP INFORMACIJAMA