Dokumentacija

DOKUMENTACIJA DJEČJEG VRTIĆA

GODIŠNJI PLAN I PROGRAM 2018-2019

KURIKULUM VRTIĆA 2018-2019

Kurkulum i GPP 2018 -2019

Dječji vrtić vodi zakonom i drugim propisima utvrđenu pedagošku i zdravstvenu dokumentaciju te evidenciju o djeci.

OPĆI AKTI DJEČJEG VRTIĆA

Dječji vrtić ima sljedeće opće akte:
– Statut
– Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada (Pravilnik  2018  možete preuzeti ovdje)
– Pravilnik o radu
– Pravilnik o zaštiti na radu
– Pravilnik o zaštiti od požara
– Poslovnik o radu Upravnog vijeća
– Poslovnik o radu Odgojiteljskog vijeća

Dječji vrtić može imati i druge opće akte ako je njihovo donošenje potrebno radi izvršenja zakona, podzakonskih akata ili ovoga Statuta.
Statut i Pravilnik o upisima i mjerilima upisa djece u dječji vrtić donosi Upravno vijeće uz prethodnu suglasnost Gradskog vijeća Grada Čabra.
Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada donosi Upravno vijeće uz prethodnu suglasnost Gradskog vijeća Grada Čabra.
Ostale opće akte donosi Upravno vijeće, ako zakonom ili ovim Statutom nije propisano da ih donosi neko drugo tijelo dječjeg vrtića.
Izmjene i dopune općih akata vrše se na način i u postupku predviđenom za njihovo donošenje.

Ravnatelj

Ravnatelj dječjih vrtića je poslovodni i stručni voditelj dječjeg vrtića.

Ravnatelj dječjeg vrtića:
•    predstavlja i zastupa dječji vrtić
•    organizira i vodi poslovanje dječjeg vrtića
•    osigurava sve materijalne, organizacijske i financijske uvjete za provedbu odgojno-obrazovnog rada
•    koordinira sve službe vrtića, u svrhu kvalitetnijeg rada s djecom
•    samostalno donosi odluke u vezi s radom i poslovanjem dječjeg vrtića iz svog djelokruga
•    poduzima sve pravne radnje u ime i za račun dječjeg vrtića
•    provodi odluke upravnog vijeća, odgojiteljskog vijeća i drugih tijela
•    podnosi izvješća upravnom vijeću i drugim nadležnim tijelima o radu i poslovanju dječjeg vrtića
•    donosi odluke o zasnivanju i prestanku rada djelatnika koji nisu odgojitelji i stručni suradnici
•    odgovara za zakonitost rada dječjeg vrtića
•    brine se za ustavna prava i dužnosti djelatnika
•    organizira rad i obavlja raspored djelatnika na radna mjesta
•    potpisuje akte dječjeg vrtića

 

Odgojitelj

Neposredan rad s djecom:
•    ostvarivanje zadataka unaprjeđivanja njege, odgoja i naobrazbe djece
•    individualni rad s djecom i rad u manjim skupinama
•    zbrinjavanje djece
•    rad na zadovoljavanju potreba djece i poticanje razvojnih osobina i sposobnosti-fizioloških i psiholoških potreba: potiču djecu na samostalno oblačenje, obuvanje, uporabu pribora za jelo, održavanje osobne higijene i sličnih navika; organiziraju receptivne i stvaralačke igre u kojima se razvijaju pojedine spoznajne sposobnosti; organiziraju likovne radionice, glazbene aktivnosti i sl.; upoznaju djecu s okolišem s naglaskom razvijanja ekološke svijesti i razvijanja ekoloških navika; organiziraju i potiču socijalne aktivnosti; sudjeluju u oblikovanju cjelokupnog materijalnog prostora vrtića kako bi zadovoljili individualne potrebe djece u tjelesnom, spoznajnom, kreativnom, emocionalnom i socijalnom razvoju
•    organizacija svečanosti i sudjelovanje u javnim manifestacijama

Suradnja s:
•    roditeljima putem individualnih razgovora, suradnja putem ”Kutića za roditelje”, pisanih materijala, roditeljskih sastanaka
•    stručnim timom vrtića (ravnatelj, pedagog i logoped u suradnji s osnovnom školom ”Petar Zrinski” Čabar )
•    ostalim sudionicima u odgoju i obrazovanju (lokalna i šira zajednica)

Planiranje i vođenje dokumentacije:
•    pravovremeno planiranje i dokumentiranje odgojno-naobrazbenog rada podružnica, vođenje dokumentacije o djeci, vođenje imenika, dokumentiranje ostvarivanja satnice, valorizacija planiranih sadržaja i aktivnosti, analiza Godišnjeg plana i programa rada
•    prikupljanje i izrada sredstava za rad, estetsko uređenje prostora

Stručno usavršavanje:
•    ostvarivanje plana individualnog stručnog usavršavanja; ostvarivanje plana kolektivnog stručnog usavršavanja; individualna suradnja sa stručnim timom; praćenje i korištenje stručne literature

Odgovornost:
•    vodi brigu za njegu, odgoj i naobrazbu djece u odgojnim skupinama, didaktički materijal i AV sredstva, odgovara za realizaciju Plana i programa.

Tjedno radno vrijeme odgojitelja 40 sati.

 

Upravno vijeće

Dječjim vrtićem upravlja Upravno vijeće koje broji 5 članova. Tri člana upravnog vijeća imenuje osnivač iz reda javnih djelatnika, jednog člana biraju roditelji djece korisnika usluga i jednog člana biraju odgojitelji iz reda odgojitelja.
Svi se članovi biraju na razdoblje najviše do četiri godine ili do isteka uvjeta (roditelj, odgajatelj).

Upravno vijeće kao upravno tijelo :
•    odlučuje o radu i poslovanju vrtića
•    utvrđuje prijedlog Statuta
•    odlučuje o stjecanju, opterećivanju i otuđivanju nekretnina DV
•    predlaže osnivaču statusne promjene dječjeg vrtića
•    predlaže osnivaču promjenu naziva dječjeg vrtića
•    odlučuje o žalbama korisnika usluga
•    odlučuje o usvajanju financijskog plana i godišnjeg obračuna
•    bira ravnatelja, utvrđuje organizaciju rada i radno vrijeme
•    usvaja godišnji program rada kojim se utvrđuju sadržaji programa
•    odlučuje o upisu djece i o mjerilima upisa, uz suglasnost osnivača
•    odlučuje o zasnivanju i prestanku radnog odnosa s odgojiteljima i stručnim suradnicima na prijedlog ravnatelja dječjeg vrtića

Odgojiteljsko vijeće

Odgojiteljsko vijeće je stručno tijelo Dječjeg vrtića koje odlučuje o stručnim pitanjima odgoja i naobrazbe u okviru svojeg djelokruga utvrđenog Zakonom,  Statutom i drugim općim aktima.
Odgojiteljsko vijeće čine svi odgojitelji, koji ostvaruju program predškolskog odgoja u Dječjem vrtiću.
Odgojiteljsko vijeće sudjeluje u utvrđivanju plana i programa rada Dječjeg vrtića, prati njegovo ostvarivanje, raspravlja i odlučuje o stručnim pitanjima, potiče i promiče stručni rad, daje ravnatelju mišljenja i prijedloge glede organizacije rada i uvjeta za razvitak djelatnosti te obavlja druge stručne poslove utvrđene zakonom i aktom o osnivanju Dječjeg vrtića.
Ravnatelj saziva Odgojiteljsko vijeće, priprema sjednice i njima rukovodi. To može i druga osoba koju on ovlasti a mora biti iz reda članova Odgojiteljskog vijeća. Odgojiteljsko vijeće sastaje se, sukladno planu i programu rada, odnosno prema ukazanoj potrebi. Odgojiteljsko vijeće radi kolektivno i odluke se donose samo na sjednicama. Glasovanje je u pravilu javno, dizanjem ruke, ako Odgojiteljsko vijeće ne odluci da se o određenom pitanju glasuje tajno.
Svaka sjednica Odgojiteljskog vijeća vodi se u zapisnik. Zapisničara određuje ravnatelj, odnosno osoba koja rukovodi vijećem. Način sazivanja sjednica te druga pitanja uređuju se Poslovnikom o radu Odgojiteljskog vijeća.