Dokumentacija

PEDAGOŠKA DOKUMENTACIJA

GODIŠNJI PLAN I PROGRAM 2018-2019

KURIKULUM VRTIĆA 2018-2019

Kurkulum i GPP 2018 -2019

Dječji vrtić vodi zakonom i drugim propisima utvrđenu pedagošku i zdravstvenu dokumentaciju te evidenciju o djeci.

OPĆI AKTI

STATUT DJEČJEG VRTIĆA BUBA MARA ČABAR

FINANCIJSKA DOKUMENTACIJA

 

JAVNA NABAVA

ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

PRISTUP INFORMACIJAMA